GENERALFORSAMLING 2018

 

Det innkalles til generalforsamling hos M.Prestegård AS, Kokstadflaten 26

Tirsdag 2. april 2019 kl 18.00

 

.

 

                                                    SAKLISTE

 

1.     Åpning. Valg av møteleder, referent og to personer til undertegning av protokoll.

 

2.     Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

3.     Årsregnskap 2018 med styrets beretning og rapport fra kontroll- og revisjonsutvalget

 

4.      Kontingent for 2020

5.      Budsjett 2019

 

6.     Vedtektsendringer

 

7.     Valg

 

8.      Æresmedlem

 

 

SAK 3 – ÅRSREGNSKAPREGNSKAP 2018 MED STYRETS  BERETNING OG RAPPORT FRA KONTROLL- OG     REVISJONSKOMITEEN

 

Styrets forslag til årsregnskap for 2018 og styrets årsberetning er gjennomgått av revisor og årsregnskapet er godkjent av revisor. Årsregnskapet med styrets årsberetning gjennomgås på årsmøtet.  Medlemmer som ønsker regnskapet tilsendt på forhånd kan kontakte BS-kontoret: bskontor@sportsfiskere.no

 

 SAK 4 – KONTINGENT FOR 2020

 BS har fra 2019 gått ut av NJFF. Forrige årsmøte fastsatte kontingenten til følgende:

Hovedmedlem                      500

Barn/ungdom/student       200

Pensjonist/ufør                      400

Familiemedlem                    250

Styrets forslag er at medlemskontingentene fastholdes for 2020.

 

 SAK 5 – BUDSJETT 2019

 Legges fram på årsmøtet.

Medlemmer som ønsker budsjettforslaget tilsendt på forhånd kan kontakte BS-kontoret.

  

SAK 6 – VEDTEKTSENDRINGER

Styret har arbeidet med revisjon av foreningens lover. Det vises til dagens lover som er lagt ut på foreningens hjemmeside.

 Styret foreslår at årsmøtet vedtar følgende endringer i foreningens lover slik:

§ 5 endres fra:

Generalforsamlingen er Bergen Sportsfiskeres høyeste myndighet.  Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel, og avholdes såvidt mulig innen februar måneds utgang.

Innkallelsen skal inneholde saksliste.
På generalforsamlingen behandles følgende saker:
1.    Årsberetning.
2.    Revidert regnskap.
3.    Innkomne forslag og saker.
4.    Valg til styret iht. §§ 8 og 9.

Hvert medlem har én stemme, som kun kan avgis ved personlig fremmøte.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag.
I alle saker skal vedtak for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i lovene.

Til ny § 5:

Generalforsamlingen er Bergen Sportsfiskeres høyeste myndighet.   Styrets leder er møteleder på foreningens generalforsamlinger. Ved stemmelikhet gjelder det møteleder slutter seg til.

Generalforsamling innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel ved publisering på foreningens nettsider og varsel om dette på SMS for de medlemmer som er registrert med nødvendig kontaktdata.

Innkallelsen til generalforsamlinger skal inneholde saksliste.

Ordinær generalforsamling avholdes såvidt mulig innen utgangen av februar.

På ordinær generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1.    Godkjennelse av revidert årsregnskap med styrets beretning.
2.    Innkomne forslag og saker.
3.    Valg i henhold til BS sine lover.
4.   Andre saker som i henhold til BS lover hører under ordinær generalforsamling

Saker som ønskes forelagt ordinær generalforsamling må være meddelt styret skriftlig pr post eller e-post innen 15. januar.

Endringer i foreningens lover skal gjengis i innkallingen.
Bare de saker som medtatt i innkallelsen er gjenstand for vedtak på foreningens generalforsamlinger.

Hvert medlem har én stemme, som kun kan avgis ved personlig fremmøte.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag.
I alle saker skal vedtak for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i lovene.

Styret foreslår at § 6 utgår da den er tatt inn i forslag til ny § 5:

Saker som ønskes forelagt generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. januar.

 

Styret foreslår at gjeldende § 7 blir ny § 6. Og at bestemmelsen endres fra:

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret, eller når minst én fjerdedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Forsamlingen kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallelsen, og med flertall som bestemt i §§ 5 og 12. 

Til ny § 6:

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret, eller når minst én fjerdedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Forsamlingen kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallelsen, og med flertall som bestemt i §§ 5 og 11. For øvrig gjelder BS lover om stemmerett og avholdelse av generalforsamling.

Styret foreslår at gjeldende § 8 blir ny § 7. Og at bestemmelsen endres fra:

Foreningen ledes av et styre bestående av formann, økonomiansvarlig, sekretær og 4 styremedlemmer med 4 personlige varamedlemmer.  Styremedlemmer og varamedlemmer velges med definerte arbeidsoppgaver som tilpasses foreningens aktiviteter og fremgår av valgkommiteens innstilling (§ 10).

Formann velges for ett år av gangen.  Andre medlemmer av styret velges for to år, og dette gjøres slik at 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og enten regnskapsfører eller sekretær står på valg hvert år.  Suppleringsvalg av styremedlem som har 1 års funksjonstid igjen blir valgt for 1 år.  Styret velger viseformann innen sin midte.

Varamedlemmer har møterett til styremøter.  Ved styremedlems fravær har personlig varamedlem også stemmerett.

Formannen sammen med et annet medlem av styret forplikter foreningen med sin underskrift. Dog må der ved alle spørsmål vedrørende opptak av lån, kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom foreligge en enstemmig beslutning fra et møte bestående av det samlede styret (7 personer).

Styret utferdiger reglement for utøvelse og tildeling av fiske på foreningens rettigheter og for bruk av foreningens eiendeler.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og den skal undertegnes av de medlemmer av styret som har deltatt i forhandlingene.

Styret har anledning til å ansette lønnet hjelp.

Styrets begrunnelse for å endre gjeldende § 8 er de siste års utfordringer med å få tilstrekkelig med tillitsvalgte til å ta verv i foreningen. Styret foreslår derfor at antall styremedlemmer reduseres (i dag syv) med en mulighet for årsmøtet å velge flere. Antall vara reduseres også. Styret foreslår dessuten at det er opp til styret selv å fordele de ulike utvalgsroller i tråd med det som er foreningens behov til enhver tid. Rollene som økonomiansvarlig og sekretær mm tas derfor ut.

 Gjeldende § 8 endres og blir ny § 7 slik:

Foreningen ledes av et styre bestående av 3 til 6 styremedlemmer etter valgkomiteens innstilling. Styret skal ha to varamedlemmer. Styret kan også utnevne foreningens medlemmer til å sitte i ulike utvalg i tråd med foreningens aktivitet og behov til enhver tid.

 Styrets leder velges for ett år av gangen.  
De øvrige styremedlemmer og vara velges for to år, dog slik at kontinuitet ivaretas. Andre suppleringsvalg av styremedlem som har et års funksjonstid igjen blir valgt for et år.  Styret velger sin nestleder..

Varamedlemmer har møterett til styremøter.  Ved styremedlems fravær har varamedlem også stemmerett.

Styrets leder sammen med et annet medlem av styret forplikter foreningen med sin underskrift. Dog må der ved alle spørsmål vedrørende opptak av lån, kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom foreligge en enstemmig beslutning fra et møte bestående av det samlede styret.

Styret utferdiger reglement for utøvelse og tildeling av fiske på foreningens rettigheter og for bruk av foreningens eiendeler.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og den skal undertegnes av de medlemmer av styret som har deltatt i forhandlingene.

Styret har anledning til å ansette lønnet hjelp.

 

Styret foreslår at gjeldende § 9 blir ny § 8. Og at bestemmelsen endres fra:

Under henvisning til §§ 2 og 5 omfatter foreningen følgende utvalg:

1.  Kontroll- og revisjonsutvalg.  Utvalget skal på medlemmenes vegne gjennomgå foreningens resultatregnskap og balanse, og på bakgrunn av dette og styrets protokoll, vurdere styrets disposisjoner.  Revisor foretar særskilt revisjon av foreningens regnskap. Utvalget skal fremlegge egen revisjonsrapport samt utvalgsrapport for generalforsamlingen. Utvalget består av formann og minst 2 medlemmer, alle valgt for 2 år.  1 velges særskilt som revisor.  Revisor og 1 utvalgsmedlem skal være regnskapskyndige.

2.  Utvalg for tildeling av fiske.  Tildelingsutvalget arbeider etter instruks utarbeidet av styret (se § 8).  1 medlem med varamedlem velges av generalforsamlingen for 3 år.  Utvalget består videre av 1 medlem utpekt av styret og 1 medlem utpekt av kontroll- og revisjonsutvalget. Ved forfall av medlemmer i valgperioden fastsetter styret utvalgets sammensetning.

 

Styrets begrunnelse for å endre dagens § 9 er å tilpasse bestemmelsen til de øvrige foreslåtte endringer.

 Gjeldende § 9 endres og blir ny § 8 slik:
Under henvisning til selskapets lover har foreningen følgende utvalg:

1.  Kontroll- og revisjonsutvalg.  Utvalget skal på medlemmenes vegne gjennomgå foreningens resultatregnskap og balanse, og på bakgrunn av dette og styrets protokoller, vurdere styrets disposisjoner.  Revisor foretar særskilt revisjon av foreningens regnskap. Utvalget skal fremlegge egen revisjonsrapport samt utvalgsrapport for generalforsamlingen. Utvalget består av en leder og minst to medlemmer, alle valgt for to år.  En velges særskilt som revisor.  Revisor og ett utvalgsmedlem skal være regnskapskyndige.

2.  Utvalg for tildeling av fiske.  Tildelingsutvalget arbeider etter instruks utarbeidet av styret (se § 7).  Ett medlem velges av generalforsamlingen for tre år.  Utvalget består videre av ett medlem utpekt av styret (leder) og ett medlem utpekt av kontroll- og revisjonsutvalget. Ved forfall av medlemmer i valgperioden fastsetter styret utvalgets sammensetning.

 

Styret foreslår at gjeldende § 10 blir ny § 9. Og at bestemmelsen endres fra:

Valgkommité, sammensatt av formann og to medlemmer, velges på generalforsamlingen for ett år av gangen.   Valgkommiteen skal fremsette forslag til valg av formann, styremedlemmer og varamenn.

Gjeldende § 10 endres og blir ny § 9 slik:

Valgkomité, sammensatt av leder og to medlemmer, velges på generalforsamlingen for ett år av gangen.   Valgkomiteen skal fremsette forslag til valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer..

Gjeldende §§ 11, 12, 13 og 14  forblir uendret, men blir ny hhv §§ 10, 11, 12 og 13.

 

SAK 7 – VALG

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Styret:           

                                                                                                                          Velges for:

·       Formann                                                         Peder Karlsson                      1 år

·       Styremedlem                                                Arne Mathiesen                     2 år

·       Styremedlem                                               Hans Martin Moxnes             1 år
Styremedlem                                                  Reidar Staalesen                     2 år

                                              

·       Varamedlem                                                  Glenn Richard Næss           Ikke på valg

·       Varamedlem                                                  Alexander S Larsen                2 år                                       

                                                         

 Kontroll og revisjonsutvalget:

·       Leder                                                             Arne R. Larsen                      Ikke på valg

·       Revisor                                                          Bent Thomassen                    Ikke på valg

·       Medlem                                                         Simen Sætersdal                   Ikke på valg  

 

Valgkomite:

 

·         Viggo Andresen                                                                                            1 år

·         Peder Karlsson                                                                                              1 år

·         Erik Falck                                                                                                      1 år                                                                                                                                            

 

Tildelingskomiteen:

 Tildelingskomiteen ble forrige årsmøte valgt til:

·       Frank Haugsbø (2019-2021) valgt av årsmøtet

·       Bent Thomassen (2017-2019) utpekt av kontroll-og revisjonsutvalget

·       Kristian Prestegård (2018-2020) utpekt av styret

Arne R. Larsen trådte inn for Kristian Prestegård, jf lovene § 9 nr 2..

Styret vil utpeke nytt medlem. Styret foreslår videre at Arne R. Larsen i en overgangsperiode bistår komiteen så lenge styret finner det formålstjenlig.

 

SAK 8 – ÆREDSMEDLEM

 

Styret vil takke av Arne R. Larsen for lang og tro tjeneste og innstiller ovenfor generalforsamlingen til æresmedlem.

 

 

Bergen 12. mars 2019

 

For styret i BS

Peder Karlsson

Styrets leder