Apeltunsprosjektet, status 2015

Reidar Staalesen

Arbeidet i Apeltunvassdraget har i år som de siste fem år hatt høy dugnadshjelp. Først og fremst gjennom arbeidet elever fra Steinerskolen på Skjold har gjort som del av sitt prosjekt, men også gjennom en rekke dugnader nå på høsten.

 

I år har det skjedd en stor endring i vassdraget som kommer til å kunne nesten doble oppvekst- og gyteareal i elven. Fisketrappen som har blitt bygget av kommunen ved osbanekulverten. Nå kan fisken vandre videre til tranevannet og iglavannet. I tillegg er selve Apeltunvannet nå renset, utpumpingen av råttent bunnvann har gått over all forventning, og det er nå kun en brøkdel igjen som skal pumpes ut.

 

Et høyt antall gytefisk og neste års smolt er blitt PIT-merket i løpet av året. Dette vil gi forskningsdata på sjøoverlevelse på Apeltunsauren. Vi vil her og kunne finne evt feilvandring, da andre vassdrag i kommunen og fylket også har antenner i vassdraget som vi kan registrere fisk i.

 

Fisketelleren har vi avventet å hente ut data fra under oppvandringen, men observasjoner langs vassdraget tilsier at det er kommet opp i hvert fall det samme antall gytefisk som i fjor.

 

Ungfisktettheten under vårtellingen var høy, vi så da som året før at det var høy andel lakseyngel i nedre del av vassdraget. om denne fisken er avkom av vill eller rømt fisk vites ikke, men fisken som slapp seg ut etter gyting i fjor, så tilsynelatende vill ut.

 

Alt i alt er det veldig kjekt og se at prosjektet har hatt en positiv virkning, og at det nå er mye mer fisk i vassdraget enn det var tidligere. Dette er takket være samarbeidet som på mange måter har vært unikt.

 

Takk til Bergen Kommune (grønn etat og vannetaten), Lagunen AS, Bybanen AS, UniMiljø, Bergen Sportsfiskere, Steinerskolen på Skjold, Statens veivesen, Veidekke og alle naboer av vassdraget som involverer seg.

    

 

 

Posted on November 3, 2015 .