Hva forventer vi av oppdrettsindustrien?

På et sportsfiskerforum som dette kan man gjerne ikke forvente å ha et helt nøytralt syn på oppdrettsindustrien, og jeg må vel i aller høyeste grad tilstå at jeg ikke alltid har uttalt meg så veldig positivt i det anseende.

Nå er ikke jeg egentlig ute på et korstog for å legge ned næringa. Næringa er her, og vil forbli. Men, skal vi ha en næring, må det være en næring som er offensiv i forhold til problemene vi ser, og ikke bare prøver å bortforklare dem.

Som markedet er i dag, er presset på Helga stort, og hun følger opp med å si at vi skal dele ut mange flere konsesjoner i åra framover. Ikke bare de 65 hun allerede har utlyst, men årlige nytildelinger. Som vi vet har det vært mye debatt rundt disse 65, og både fra miljøvernorganisasjonene og fra faghold har det vært en uttalt skepsis mot å starte opp disse før man har dagens problemer under kontroll.
 
Har vi kontroll? Har vi problemer?

Problemet mitt er ikke at oppdrettsindustrien finnes, men snarere at den ikke drives ansvarlig, og tidvis demonstrer ganske tydelig at man ikke en gang bryr seg om det. Hverken industrien selv eller de som skal ha tilsyn.  Frie tøyler. Nå er jeg urettferdig, vil mange mene, for industrien ser jo problemene, og har gitt dem høy prioritet.
 
Lus, rømming, forurensing, ymse sykdommer… you name it.

HVA gjør man med luseproblemene. Hva gjør næringa for å effektivisere behandlingene? Eller for å si det på en annen måte, kan man behandle forskriftsmessig?
 
Eller prøver man å snakke seg vekk fra problemet?

Sandvik sier det er for lave tiltaksgrenser for lus. Han mener rett og slett at resistens-problemene løses ved å øke antall lus i anleggene.
 
Vil høyere lusetall hjelpe villfisken?
 
Det er DERFOR vi må ha lave lusetall, Hr Sandvik!!

” Lusa er en naturlige del av økosystemet ”, uttaler Andreassen i FHL i Na 24 17.03.09, og fortsetter: poenget er at dette er en problemstilling som eksisterer helt uavhengig av oppdrettsnæringen” 
 
Lusetallene eksploderer, resistensens sprer seg, og næringa tar saken alvorlig. 
 
Sies det…..

Lusa lever gode dager, ikke minst når man behandler med midler man allerede har sett ikke gir resultat.

Hva GJØR næringa, da? Slakter man for å hindre at denne resistente lus infiserer alle andre anlegg i området?

PRØVER de å behandle forskriftsmessig? Ifølge både mattilsynet og fiskehelsefolket er merdene for store til å kunne behandles. Dette faktum alene er jo betenkelig. Hvordan kan de påstå å ta dette alvorlig når ikke en gang behandlingsforskriftene alvorlig? Strengt tatt er vel ikke forutsetningene oppfylt for å drive i det hele tatt hvis man ikke kan drive forsvarlig i forhold til verken fiskehelse eller generelle miljøhensyn. 

Vil man kreve å tilpasse produksjonsmetodene de faktiske problemene og forskriftene?

Hva skjer når noen blir tatt?

Selvågen var jo et glimrende eksempel. Man klarer ikke å behandle. Pålegg blir gitt, men ledelsen på anlegget finner det bedre å avvente, og prøve nok en gang med et middel man allerede har sett ikke virker tilfredsstillende. Man gir fa…n i reglene, og unnskylder seg med at det for lite midler til offentlig kontroll. Det er MARINE HARVESTs sitt ansvar å drive forskriftsmessig, ingen andres, og i hvert fall ikke mattilsynets!

Hvordan reagerer man?

Millioner av kroner i bot? Tvangsslakting? Får det følger, økonomisk eller juridisk? Jeg vet de ble anmeldt, men hva skjedde? Bøter? Tap av konsesjon?
Saken er vel klar, så henleggelse av anmeldelsen virker ikke rimelig.  Men har ikke hørt noe mer om utfallet……
 
Men, nå kommer poenget med dette innlegget. Hva gjør næringa selv med saken? Er det noen indre justis, eller mest bare en grenseløs lojalitet til alle aktører i næringa, seriøse som useriøse. 
 
Jeg vil hevde at måten man opptrådte i Selvågen er grovt useriøs! Og det inkluderer både MARINE HARVEST og FHL.
 
Kan FHL leve med den slags hjalla-aktører i næringa? Trenger ikke næringa all den goodwill den kan få nå til dags? Hvordan kan de leve med dette?

Når man insisterer på at 600 regnbueørreter rømte i fjor…… av disse er tusenvis(!) allerede fanget. På stang!!
Hva gjør næringa? Slår seg på brystet og terper på sitt gamle mantra: Nullvisjonen er nær nådd!
 
HVA SKAL NÆRINGA GJØRE?    

Skjønner ikke dette. Hadde jeg vært sjef i FHL hadde jeg prøvd å få igjennom en nulltoleranse for tull innad i foreningen. Når MARINE HARVEST, Selvågen ble tatt, burde FHL gått hardt ut og sagt at dette kan vi ikke leve med. Lagt press på lovbryterne selv.

Når 600 regnbuer blir til fulle fjorder, skulle man sagt at dette må vi komme til bunns i. Dette kan vi ikke leve med. Vi må jobbe med rutinene. Ikke mumle og nekte, men gå ut, synlig og klar! Sandvik, som representant for Vestnorsk Havbrukslag burde holdt en tordentale hvor han tok tak i anleggene i fjorden og KREVD handling!! Nå går folk rundt og ler av ham og laget når de snakker om den gode kontrollen de har.

Kanskje en innrømmelse på førstesida om at vi har for dårlige innrapporteringsrutiner?
Vise at man tar ansvar!!
 

Regnbuen, Osterfjordens nye signaturart.  Det virker å være mer ørret enn pale!!  Ikke rømmer den, ikke reproduserer den.....  Den bare ER!!  Nesten noe religiøst i måten den oppstår fra ingenting.....

Men, nett som man tror alle er kjeltringer, så kommer jo denne.

Rømt oppdrettstorsk i Romsdal

"- I midten av februar ble det funnet et lite hull under en inspeksjon. Selv om hullet var lite, kunne vi ikke helt utelukke at det hadde rømt torsk. Derfor ble hullet innmeldt til Fiskeridirektoratet, slik regelverket tilsier. En måned med gjenfangstfiske har ikke gitt fangst, og underbygger våre antakelser om ingen rømming. Men er det rømt oppdrettstorsk i fjorden, er det mest sannsynlig fisk fra vårt anlegg. Nå vil vi sjekke nota på nytt, sier Johan Solgaard i Villa Cod Farm til Åndalsnes Avis."(hører ikke Sandvik ofte komme med slike innrømmelser ang regnbuer i Osterfjorden)
 
Dette er bra for omdømme! Dette viser en næring som tar ansvar, mens de altfor ofte bare snakker seg vekk og prater om å ta problemene på alvor. De har snakket lenge nå om hvor alvorlig de tar problemene, og i hvert fall luseproblemene blir bare verre og verre. Mindre ord, mer handling!
 
Jeg savner et FHL som tar standpunkt, ikke bare gnåler om hvor flinke de, og hvor alvorlig de tar problemene. Ta ansvar innad i organsisasjonen. Det er ikke sånn at alt er lov, bare man ikke blir tatt. Når jeg ser at det tas ansvar, ja da vil mange av mine innvendinger forsvinne av seg selv. Nå er det et fullt frislipp, og mange gjør som de vil ettersom de åpenbart vet at det ikke får konsekvenser. Det er ikke bare myndighetene som må ta tak her. Organisasjonen er stor og har penger og makt. Den må få kontroll på sine egne!!
 
Skal denne næring vokse, må den vise seg voksen og ansvarlig nå!

Posted on May 12, 2009 .