Hvem har ansvaret?

Meldingene om lusas triumfferd gjennom kongeriket har tikket inn jevnt og trutt de siste månedene.  Siste nytt kommer fra Nordland, som er på full fart dit Nord-Trøndelag var for en måned siden.  Fylket er rødt!  Lusa svinger seg godt i Midt-Norge om dagen!

 

Javel, hva gjør vi nå da?  Stoler vi på at myndighetene tar ansvar?  Helga P står jo på at næringa skal drives på en både bærekraftig og miljøvennlig måte.

Dette er vi jo enige i, alle sammen.

Derfor lager også Helgas departement, Fiskeri og kystdepartementet(FKD) de gjeldende regelverk slik at denne næringa skal kunne drives forsvarlig. Herunder er jo både fiskehelse, generell fiskevelferd og generell miljøpåvirking sentralt.  

Og bærekraft, selvsagt!!(hva Fa...n det måtte bety i politisk tale)

Under FKD ligger Fiskeridirektoratet.  Herfra utlyses og tildeles konsesjoner for ymse oppdrettsarter, bl.a. laks og torsk.  Men de baserer seg på regelverket som gitt av FKD.

Enda lenger ned ligger mattilsynet som har tilsyn med at dette skjer i henhold til gjeldende regler og forskrifter for dyrehold.

Så, hvem har ansvaret?  Til syvende sist Helga i egenskap av å være minister.  Men hun sier at regelverket er bra, og skyver ansvaret ned tilDirektoratet.  Direktoratet mener ikke nødvendigvis at alt er bra, men siden de ikke lager reglene nytter det ikke å komme dit hen.  De gjør bare det de får beskjed om.

Hvis det er noe, er det opp til Mattilsynet, da de har muligheter for å aksjonere der det er nødvendig….

” - Hvis Mattilsynet mener enhetene er for store, har de full anledning til å sette ned foten ned. Direktoratet gir bare konsesjoner ut fra gjeldende regelverk. Men det er departementet som fastsetter regelverket. Også etter min oppfatning er det et alvorlig problem at mange anlegg har vokst seg for store til å drive effektiv avlusing, sier avdelingsdirektør Jens Kristian Holm i Fiskeridirektoratet.”

De erkjenner problemet, men vil ikke gjøre noe med det.  Litt som soldater som bare følger ordre uten selvstendige tanker. De vil tildele nye konsesjoner, vel vitende om at det ikke lett kan drives forskriftsmessig.

Så, det var direktoratet……

Så var det FKD:

” Avdelingsdirektør Yngve Torgersen i Fiskeri- og kystdepartementetavviser at det er noe i veien med reglene:

- Mange oppdrettere klarer å håndtere merdene på en god måte, så da er regelverket helt greit. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Per i dag er det ikke aktuelt å redusere størrelsen på merdene, sier Torgersen til NRK Sogn og Fjordane.

Altså, direktoratet sier at det jo er FKD som lager reglene og kan dermed frasi seg alt ansvar. FKD avviser å endre dem da de jo er gode, og det er bare oppdretterne som ikke klarer å følge dem.  Alle forteller at det er umulig å følge medisineringsreglementet i så stor merder, men det er for FKD ikke noen grunn til å stille definerte krav.

Dermed står vi igjen med Mattilsynet som har det endelige ansvaret for å håndheve reglene.  Godt hjulpet av fiskehelsetjenesten, som vel strengt tatt sitter med ansvaret for at medisinering utføres forskriftsmessig!

Vel, det synes ikke å ha virket så langt.  Ett eller annet sted stopper det opp.

La oss gjøre et tankeeksperiment.

BS-seafarms har et anlegg inneholdende 2 millioner fisk.  Multiresistens oppstår, avlusing blir umulig og utvandringstida for villsmolt nærmer seg. FKD skjønner ingenting, direktoratet ser en annen vei og mumler noe om at de lager ikke reglene, mens mattilsynet bestemmer seg for å slakte ned anlegget som om det skulle være rammet av en blanding av fugleinfluensa og munn og klovsyke.

HVEM tror at ministeren hadde latt mattilsynet påføre næringa et slikt slag? BS-seafarms hadde skreket så hele stortinget hadde ristet.  Næringsfiendtlig, overreaksjon, forsøk på latterliggjøring av forskere og miljøvernere(hippier, altså) hadde vært en selvfølge osv……

Vedtaket hadde blitt påklaget, saken hadde havnet i rettsvesenet i påvente av en avklaring på hvem som kan gjøre hva, og på hvilket grunnlag.

Nedslakting utsatt fram til rettsvesenet hadde avklart ansvarsforholdet.  Man må jo passe seg for å handle overilt. 

Og i mellomtiden hadde smoltutgangen startet.........

Jeg er redd for at Mattilsynet har dette ansvaret, og denne makta akkurat så lenge som de ikke prøver å bruke den!

Så hvem har ansvaret ”when the going gets tough?”

Dette vil jeg gjerne ha avklart.  Dette er viktige greier å få orden på.  Vi kan ikke leve med at alle myndigheter står og peker på hverandre med fårete smil rundt munne, eller plystrer og ser vekk.  Det er nok at Helga holder på med dette, om hun ikke skal få fagmiljøene med seg.

Jeg går for en anmeldelse av Mattilsynet!!

Å gå til sak mot staten er aldri lett, og den vil sannsynligvis bli henlagt etter noe overveiing.

Men, ved en anmeldelse vil påtalemakta måtte se på påstandene.  Det vil måtte bli belyst før det kan avvises.  Om ikke annet må det slås fast hvor ansvaret ligger.

Er det åpenbare brudd på lover og regler, må saken følges opp.  Regner med det vil bli delt ut dispensasjoner fra forskriftene i haugevis, men det får bli neste sak.

Saken er :

  • Anleggene kan ikke drives forskriftsmessig. 
  • Medisinering kan ikke drives verken i henhold til medisinprodusentens veileding eller regler hva angår fiskehelse eller fiskevelferd. 
  • De kan ikke holde et fullverdig oversyn over fisken helse og de kan ikke behandle den.
  • De kan ikke sikre at smitte ikke overføres til villfisk, eller at resistens kan unngås.

Alle konsesjoner er gitt under forutsetning om at regler og forskrifter følges.

Det er strengt tatt fiskeridirektoratet som er tilsynsmyndigheten:

"Tilsynsmyndighet: Fiskeri og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven  § 21 bestemt at Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. I lys av dette bestemmer Fiskeridirektoratet at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner."

Det KAN jo høres ut som om de har delegert dette ansvaret nedover i systemet, til mattilsynet, altså.  Men avklares må det.

Dette er jo også noe å grave i.

Så får noen ta seg av å definere hvem som til syvende og sist sitter med ansvaret.

FKD, for å lage ufullstendige regler

Direktoratet for å frasi seg ansvar fordi noen andre har laget reglene

Eller Mattilsynet for ikke ha vilje eller tyngde til å ta de avgjørelser som skal til for å få næringa til å drive fornuftig og forskriftsmessig.

Posted on January 14, 2009 .