Lakselusa truer villfisken - situasjonen ute av kontroll

Lakselusa truer villfisken - situasjonen ute av kontroll

 - Full stans i all videre vekst i oppdrettsnæringen, sanering av anlegg i de mest utsatte regionene og en langt sterkere inngripen fra fiskerimyndighetene for å få situasjonen under kontroll. Dette er noen av de grep som øyeblikkelig må iverksettes for å møte de miljømessige utfordringene som oppdrettsnæringen i dag er ansvarlige for. Dette er kravene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund som nå ber om møte med den nye Kyst- og Fiskeriministeren for å understreke alvoret i situasjonen.

Lakselussituasjonen langs kysten er nå svært prekær for de ville bestandene av laks og sjøørret. De siste tallene fra Mattilsynet viser at de gjentatte varskorop som har kommet fra villaksinteressene de siste årene har vært berettiget. Lusesituasjonen er kort sagt ute av kontroll. Lusenivået i oppdrettsanleggene er nå tre ganger høyere enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittstall fra april til og med september viser ca 280 rapporterte tilfeller med lusetall over tiltaksgrensen. Samme tall i fjor var ca 115. Samtidig rapporteres det også om økt forekomst av nedsatt følsomhet og resistens mot de lakselusmidlene som har vært brukt de siste ti årene og som fram til nå har vært svært effektive. Det gir svært dystre perspektiver for den framtidige bekjempelsen av lakselus i den sterkt voksende oppdrettsnæringen.

NJFF registrerer at Mattilsynet nok en gang ber om at næringen selv tar ansvar og rydder opp i miljøproblemene. NJFF mener vi nå har kommet til et punkt da en slik tilnærming til problemet blir for naivt. Lakselusproblematikken er av et slikt omfang at det må tas de nødvendige grep fra myndighetene for å få situasjonen under kontroll. Næringen må selvsagt ta sin del av ansvaret, men det alene har vist seg å ikke være tilstrekkelig. NJFF ber nå om et møte med Kyst- og Fiskeriministeren, for å ta opp den alvorlige situasjonen og be om at fiskerimyndighetene tar grep. Videre vekst i næringen må øyeblikkelig stanses til man fyller kravene i Akvakulturlovens formålsparagraf med krav om bærekraftig drift. Om nødvendig må anlegg saneres i de mest utsatte regionene.

 

Det er nærliggende å trekke en parallell til det opprydningsarbeidet som ble gjort innen norsk landbasert industri på 70- og 80-tallet. Samfunnet tok tak i de store forurensingsproblemene man hadde ved å benytte lovverket (Forurensingsloven 1983, Produktkontrolloven 1976 mfl). Samtidig etablerte man et statlig forurensingstilsyn til å kontrollere at samfunnets miljøkrav ble fulgt. I dag er forurensingen fra denne industrien under kontroll. Det samme kan dessverre ikke sies om oppdrettsindustrien. De lever på et 70-talls nivå, med manglende myndighetskontroll og med stadig ekspansjon og vekst som sin ledestjerne. Miljøet rundt lider sterkt, for mange områder er miljøbelastningen langt over det som er bærekraftig.

For nærmere informasjon kontakt Norges Jeger- og Fiskerforbund ved fagsjef Siri Parmann på 95 94 13 18, eller informasjonssjef Espen Farstad, tlf 90 72 24 29,espen.farstad@njff.org

Diskuter på vårt forum:

http://bergensportsfiskere.no/Default.aspx?tabid=2351&forumid=-1&scope=posts&threadid=2340

 

Fakta:
Lakselus er en parasitt som lever av slim, skinn og blod fra laksefisk. Lakselusa lever bare så lenge vertsfisken er i saltvann. Den har alltid levd naturlig på laksefiskene laks, sjøørret og sjørøye, og har tidligere aldri utgjort noen helsemessig trussel for disse villfiskene. P.g.a oppdrettsnæringens kraftige vekst har lakselus blitt et stort problem for villfisken. Som følge av oppdrettsvirksomheten har antallet potensielle verter for lusa blitt flere hundre ganger høyere, og lusebestanden blitt så stor at vi ser dødelige, negative effekter på mange bestander av vill laksefisk. Sårene lakselusa lager gjør fiskene mer sårbare overfor infeksjoner, og kan også gi alvorlige problemer med saltbalansen i kroppen

 

Posted on October 29, 2009 .