Nye Fisketider for Hordaland

(Klippet fra www.fylkesmannen.no)

Fylkesmannen har vedtatt ny forskrift for fiske etter laks og sjøaure i vassdrag. Forskrifta innskrenkar fiskesesongen i mange elver. Innskrenkinga er ei følge av at tilstanden for fiskestammane er dårleg. Hovudårsaka til detter er rømd laks og lakselus frå oppdrettsnæringa.

Forskrifta vart sendt ut på høyring 1. desember 2009. Det kom ikkje mange innvendingar i høyringa. Den einaste endringa i høve til framlegget, er at fiskesesongen startar to veker tidlegare i Matreelva i Masfjorden, det vil seie 1. juli.

Det er usikkert kor mykje laks og sjøaure som kjem tilbake for å gyte i elvane i Hordaland i 2010. Nokre prognosar er sers pessimistiske. Fylkesmannen har difor oppfordra grunneigarlag og andre i den lokale forvaltninga til å følgje med og redusere fisket om det kan sjå ut til å bli for lite fisk til gytinga.

For Bergen Sportsfiskere er det følgende som er spesielt interessant:

Eio: Laks er fredet, mens det er tillatt med sjøørretfiske fra 1.juli til 15.september.

Vosso: Laks er fredet, mens det er tillatt med sjøørretfiske fra 1.juli til 31.august.

Ellers er det en del steder i Hordaland det er tillatt å fiske hele året etter laksefisk:

-    Hopsfossen i Nordåsvatnet i Bergen

-    Utløpet frå kraftverket i Sima i Eidfjord

-    Langfossen i Åkrafjorden i Etne

-    Utløpet av Henangervassdraget i Sævareid i Fusa

-    Utløpet av Skjelbreidvassdraget i Eikelandsosen i Fusa

-    Utløpskanalen frå kraftverket i Austrepollen i Kvinnherad

-    Utløpet frå kraftverket i Matre i Kvinnherad

-    Furubergfossen i Maurangerfjorden i Kvinnherad

-    Utløpet frå kraftverket i Matre i Masfjorden

-    Utløpet frå kraftverket i Fotlandsvåg i Osterøy

-    Utløpet frå BKK sitt kraftverk i Ulvik

-    Utløpet    frå    Fossmark    kraftverk    i    Vaksdal

 

Det er i hovedsak rømt oppdrettslaks man får på disse plassene. Vi vil oppfordre alle sportsfiskere i Hordaland til å rapportere inn all all laksefisk man får med lakselus. Enten ved å poste på forum her eller andre steder med bilde og beskrivelse av antall lus og skader, og/eller direkte til fylkesmannen.

Posted on February 21, 2010 .