Rapport om Apeltunvassdraget er ferdig

Morten redigerte rapporten en siste gang og nå er den ferdig. Takk for innspillet!

Bergens Sportsfiskere (BS) er medlem av referansegruppen til Nordåsvannet Vannutvalg. Utvalgets oppgave er å gi innspill til gjennomføring av vannforskriften. Målet er at Nordåsvannet (en brakkvannspoll med forbindelse til sjøen) og tilløpselvene oppnår en god miljøtilstand. BS støtter prosjektet gjennom innspill, konstruktiv kritikk, medarbeid,  samt lokal- og fagkunnskap.

Hensikten med denne rapporten er å være et første steg på veien mot målet om å utvikle Nordåsvannet og dets nærområder. Rapporten omhandler Apeltunvassdraget som habitat for sjøørret. I og med at sjøørret lever både i Nordåsvannet (næring) og i tilløpsbekkene (forplanting) og stiller høye krav på habitatet betraktes denne fisken som egnet indikator for miljøtilstanden i Nordåsvannet vannområde. Apeltunvassdraget er en av de største tilløpsbekker til Nordåsvannet og er per dags dato den største og kanskje viktigste gytebekken for sjøørreten i hele vannområdet. I løpet av de siste hundre år har bekken blitt gjenstand for flere endringer, blant annet ved at store deler av bekken er blitt kanalisert og utgravd. Dette har ført til at biotopen er betydelig redusert. Likevel finnes fortsatt viktige gyteplasser og habitater i bekken. Denne rapporten beskriver habitatene for sjøørret slik at de kan beskyttes og utvikles. Dessuten viser studien hvordan de kanaliserte strekningene kan restaures slik at miljøtilstanden forbedres.

Nå skal rapporten presenteres fremfor myndighetene. Last ned rapport her

Posted on March 9, 2009 .