Prosjekt Nordåsvatnet

Sjøørret og laks står under press. Vi vil styrke bestandene og fokuserer på bedre rekruttering i  vassdrag i Bergen.

EUs vanndirektiv implementeres i Norge. Det krever en god miljøtilstand i vassdrag innen 2015 og har i utgangspunktet mange fordeler for fiskebestander. Både elvene i Stryn og Bergen (omkring Nordåsvannet) er med i pilotfasen (god miljøtilstand innen 2015, alle andre vassdrag skal følge innen 2021). Forvaltningsplanene var på høring (januar-juli 2009). De bestemmer hva tiltak som skal gjennomføres i de neste årene. Vi har bidratt med innspill og lokalkunnskap i høringsfasen, se innspill Bergen Sportsfiskere (BS) og rapport om Apeltunelven

Apeltunvassdraget har nå sin egen facebookside - Følg prosjektet der 

Info om prosjektet:

Apeltunvassdraget - en perle i Bergen 

Apeltunvassdraget er en av de viktigste gytebekker for sjøørret i Bergen, men har kraftig reduserte miljøtilstand grunnet forurensing, kanalisering, bekkelukking og kunstige vandringsbarrierer for fisk (se UNI Miljø LFI rapport og Bergen Sportsfiskere sin rapport).

Målet med prosjektet «Apeltunvassdraget – en perle i Bergen» er å bedre miljøtilstanden i vassdraget og å gjenskape mest mulig av den opprinnelige miljøtilstanden.
Fiskebestand, bunndyr, vannkvalitet, sedimenter, fysiske habitategenskaper og vandringsforhold for fisk skal minst ha miljøtilstand «god» etter definisjon i vannforskriften. 

Vi skal nå målet med hjelp av følgende tiltak:
• Redusere forurensingen (bedre overvannshåndtering, mindre veisalting og bedre kloakknett, oppfølging av forurensingsepisoder og identifisering av forurensere) 
• Rensing av vannet i Apeltunvannet
• Restaurering av habitatforhold (f.eks., fjerning av unødvendige forbygninger, legge ut stein og grus, plante trær o.l.)
• Etablering av fiskepassasjer 
• Undersøke muligheten for å reetablere elveperlemusling

Tiltakene vil overvåkes og kan dermed justeres underveis. I tillegg vil vassdraget inngå i forskning innen restaureringsbiologi.

For at prosjektet skal lykkes vil samspill mellom ulike aktører som har interesse av å bedre miljøforholdene i vassdraget være viktig. Dette gjelder for eksempel samarbeid mellom forskere, foreninger, privatpersoner, skoler og myndigheter.

Prosjektpartnere så langt er Steinerskolen på Skjold, Bergen Sportsfiskere, Lagunen, Bergen kommune (Grønn etat, Vann- og avløpsetaten), Statens Vegvesen og UNI Miljø LFI. Flere er positive til å være med og nye er velkommen!

Lagunen AS finansierer prosjektet, dessuten bidrar kommunen og UNI Miljø LFI med egne midler og egeninnsats. I tillegg kommer en uvurderlig dugnadsinnsats av frivillige.

Ulrich Pulg (Uni Miljø LFI) har ansvaret for det faglige og vil koordinerer tiltak og overvåking. Reidar Staalesen (Steinerskolen og Bergen Sportsfiskere) har oversikt over gjennomføring av habitattiltak. 

Kontakt: 
Ulrich Pulg, Uni Miljø LFI, ulrich.pulg(a)uni.no 
Reidar Staalelsen, Steinerskolen og Bergen Sportsfiskere, reidar.staalesen(a)steinerskolen.no 

Posted on June 14, 2015 .