Lover for Bergen Sportsfiskere

 

Vedtatt på generalforsamling 1.desember 1964,
med endringer til og med generalforsamlingen 2011 (28.02.2012).

§ 1.

Foreningens navn er Bergen Sportsfiskere.

 

§ 2.

Foreningens formål er:

1.    Å øke og kultivere fiskebestanden i vann og elver.
2.    Å utbre god fiskekultur og motarbeide ulovlig og hensynsløst fiske.
3.    Å skaffe medlemmene godt fiske ved leie av fiskefelter.
4.    Å øke interessen for å utvikle ferdighet i flue- og slukkast ved instruksjon og avholdelse av konkurranser.

 

§ 3.

Enhver hederlig person kan bli medlem av foreningen.  Styret har rett til å nekte opptakelse og til å ekskludere medlemskap eller bestemte rettigheter for personer som antas å skade foreningens anseelse eller virke.  Ekskludert medlem kan innanke styrets avgjørelse for generalforsamlingen.
Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen.

 

§ 4.

Generalforsamlingen fastsetter kontingenten for de aktuelle medlemskategoriene (herunder minimum hovedmedlem, junior og pensjonist).
Medlemmer som ikke har betalt årets kontingent er uten stemmerett på generalforsamlingen. Betalt kontingent er og en forutsetning for leie av en del av foreningens fiskeretter.

 

§ 5.

Generalforsamlingen er Bergen Sportsfiskeres høyeste myndighet.  Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel, og avholdes såvidt mulig innen februar måneds utgang.

Innkallelsen skal inneholde saksliste.
På generalforsamlingen behandles følgende saker:
1.    Årsberetning.
2.    Revidert regnskap.
3.    Innkomne forslag og saker.
4.    Valg til styret iht. §§ 8 og 9.

Hvert medlem har én stemme, som kun kan avgis ved personlig fremmøte.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag.
I alle saker skal vedtak for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i lovene.

 

§ 6.

Saker som ønskes forelagt generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. januar.

 

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret, eller når minst én fjerdedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Forsamlingen kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallelsen, og med flertall som bestemt i §§ 5 og 12. 

§ 8.

Foreningen ledes av et styre bestående av formann, økonomiansvarlig, sekretær og 4 styremedlemmer med 4 personlige varamedlemmer.  Styremedlemmer og varamedlemmer velges med definerte arbeidsoppgaver som tilpasses foreningens aktiviteter og fremgår av valgkommiteens innstilling (§ 10).

Formann velges for ett år av gangen.  Andre medlemmer av styret velges for to år, og dette gjøres slik at 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og enten regnskapsfører eller sekretær står på valg hvert år.  Suppleringsvalg av styremedlem som har 1 års funksjonstid igjen blir valgt for 1 år.  Styret velger viseformann innen sin midte.

Varamedlemmer har møterett til styremøter.  Ved styremedlems fravær har personlig varamedlem også stemmerett.

Formannen sammen med et annet medlem av styret forplikter foreningen med sin underskrift. Dog må der ved alle spørsmål vedrørende opptak av lån, kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom foreligge en enstemmig beslutning fra et møte bestående av det samlede styret (7 personer).

Styret utferdiger reglement for utøvelse og tildeling av fiske på foreningens rettigheter og for bruk av foreningens eiendeler.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og den skal undertegnes av de medlemmer av styret som har deltatt i forhandlingene.

Styret har anledning til å ansette lønnet hjelp.

 

§ 9.

Under henvisning til §§ 2 og 5 omfatter foreningen følgende utvalg:

1.  Kontroll- og revisjonsutvalg.  Utvalget skal på medlemmenes vegne gjennomgå foreningens resultatregnskap og balanse, og på bakgrunn av dette og styrets protokoll, vurdere styrets disposisjoner.  Revisor foretar særskilt revisjon av foreningens regnskap. Utvalget skal fremlegge egen revisjonsrapport samt utvalgsrapport for generalforsamlingen. Utvalget består av formann og minst 2 medlemmer, alle valgt for 2 år.  1 velges særskilt som revisor.  Revisor og 1 utvalgsmedlem skal være regnskapskyndige.

2.  Utvalg for tildeling av fiske.  Tildelingsutvalget arbeider etter instruks utarbeidet av styret (se § 8).  1 medlem med varamedlem velges av generalforsamlingen for 3 år.  Utvalget består videre av 1 medlem utpekt av styret og 1 medlem utpekt av kontroll- og revisjonsutvalget. Ved forfall av medlemmer i valgperioden fastsetter styret utvalgets sammensetning.

 

§ 10.

Valgkommité, sammensatt av formann og to medlemmer, velges på generalforsamlingen for ett år av gangen.   Valgkommiteen skal fremsette forslag til valg av formann, styremedlemmer og varamenn.

 

§ 11.

Medlemsmøter avholdes når styret finner det opportunt, dog minst en gang hver vår og høst.

 

§ 12.

Forandringer i foreningens lover kan kun foretas på ordinær generalforsamling.  Eventuelle forslag til lovendringer må være styret i hende innen 15. januar.

For lovendringer kreves to tredjedels flertall.

 

§ 13.

Forslag om foreningens oppløsning må først behandles på ordinær generalforsamling. Oppnår forslaget 4/5 flertall, innkalles det 6 måneder senere til ekstraordinær generalforsamling.  Fastholdes beslutningen, hvortil atter kreves 4/5 flertall, treffer forsamlingen beslutning om anvendelse av foreningens midler til fremme av fiskesporten. Denne anvendelse skal godkjennes av konsulenten for ferskvannsfiske på Vestlandet.

 

§ 14.

Forenings Verneting er Bergen.

 

Bergen, 28.02.2012.