Regler for elvefordeling

Bergen Sportsfiskere
REGLER FOR ELVEFORDELING
Vedtatt på Generalforsamling 28 februar 2012


1. Fordelingsutvalg
Styret nedsetter hvert år et fordelingsutvalg som skal bestå av 3 personer: 1 fra styret,1 fra Kontroll&Revisjonsutvalget og ett medlem utnevnt på Generalforsamlingen.  Utvalget velger selv formann.

Styret kan gi utvalget instrukser om:
1.    Tildeling av fiske som takk for frivillig innsats for foreningen
2.    Tildeling av fiske til grunneier/-representant
3.    Tildeling av fiske som gevinst på vårmøte
4.    Perioder som kan prioriteres for enkeltpersoner, ungdom og andre spesielle grupper.

Styret skal sørge for at kontrakter, avtaler og vedtak som påvirker utvalgets arbeid gjøres kjent for utvalget innen det starter sitt arbeid.

Utvalget skal fordele foreningens fiske mest mulig rettferdig basert på Regler for elvefordeling.

2. Protokoll
Utvalget skal føre protokoll over sitt arbeide, og protokollen for foregående sesong skal legges til grunn for utvalgets arbeid.

3. Frister
Følgende frister gjelder dersom styret ikke har fastsatt andre frister for den enkelte sesong:
15. januar:    søknadsfrist
20. februar:    orientering om tildeling
15. mars:    betaling
1. april:        ledig fiske går til åpent salg.

4. Generelt
1.    Tildelt fiske som ikke er betalt innen fristen kan trekkes tilbake uten varsel.
2.    Fiskekort er personlige og kan ikke overdras uten samtykke fra styret.
3.    Etter at fisket er tildelt bærer den enkelte kortkjøper all risiko for eventuelle etterfølgende endringer i fiskeregler og for hendelser som kan påvirke fisket.
4.    Utvalget kan foreta mindre justeringer i tid uten at dette anses som avvik i forhold til søknad.  Søker skal om mulig forespørres.
5.    Etter betalingsfristen avgjør utvalget eller styret hvordan ledig fiske skal disponeres.  Informasjon om ledig fiske skal gis slik at alle medlemmer behandles likt.

5. Krav til søknaden
1.    Søknad skal leveres på fastsatt skjema innen fastsatt frist.
2.    Ved søknad om flere perioder og/eller flere elver bør søknaden angi prioritert rekkefølge.
3.    Fiskelag skal oppgi en kontaktperson, som også har ansvar for å utløse tildelte kort.

6. Prioritering mellom søknader
1.    Fulle lag (antall personer = antall stenger) der alle har betalt medlemskap for aktuell sesong har første prioritet.
2.    Lag med høyere antall betalende medlemmer går foran lag med lavere antall.
3.    Enkeltpersoner kan kjøpe alle stenger, men slik søknad har lavere prioritet enn søknader fra lag og søknader om enkeltstenger.
4.    I elver og perioder som er spesielt ettertraktede kan ingen forvente mer enn 2 døgn (gjelder ikke dersom periodens lengde styres av lokal kontrakt).

7. Spesielle situasjoner
1.    Lag/personer som kom uheldig ut i forrige sesong kan gis prioritet (jf. pkt 2).
2.    Nedprioritering er aktuelt dersom:
o    Lag eller enkeltpersoner åpenbart har brutt regelverk eller på annen måte opptrådt slik at foreningen eller sportsfisket kommer i et uheldig lys.
o    Lag/personer ikke har levert fangstrapport og/eller skjellprøver for foregående sesong.
3.    Reglene kan fravikes dersom det er nødvendig for å ivareta foreningens økonomi.

8. Revisjon av reglene
Styret kan endre reglene for elvefordeling.

 

Gå til søknadskjema for fiske